Szukaj

Kategorie

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Dane firmy

CMS Centrum Mebli Sklepowych

CMS Centrum Mebli Sklepowych

Adres

Siedlecka 177

08-119 Strzała

E-mail
Telefon

Firmowy: 25 633 34 47

Konto bankowe

PKO O I Siedlce : 98 1020 4476 0000 8002 0277 8264

Dane firmy:

NIP: 8211282117

Regon: 712546156

Regulamin

REGULAMIN

 

Sprzedawcą w sklepie internetowym działającym pod adresem www.c-m-s.pl (dalej sklep internetowy) jest Renata Łagodzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Renata Łagodzińska CMS Centrum Mebli Sklepowych z siedzibą w Strzale ul. Siedlecka 177, 08-119-Siedlce, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Siedlce pod nr 2881 , REGON: 712546156, NIP: PL 821-128-21-17.

 

Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym towarów będących w ofercie za pośrednictwem strony www.c-m-s.pl.


 

Zamówienia


 

1. Zamówienia mogą być składane :

- przez zamówienie towarów w sklepie internetowym ,

- drogą e-maila .; biuro@c-m-s.pl

- telefonicznie 25-633-34-47

2. Niezbędne jest podanie przez Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail umożliwiającego kontakt z Klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości zawiązanych z zamówieniem.

3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.c-m-s.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe , ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kc.

4. Ceny produktów umieszczone na stronie www.c-m-s.pl, podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki .

Do każdego zamówienia dolicza się koszt przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, a także wprowadzania innych zmian w ofercie.

6. Informacja o cenie podawana na stronie www.c-m-s.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail lub telefonu z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów.

7. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed otrzymaniem informacji potwierdzającej wpłynięcie zamówienia.

8. Przebieg sprzedaży w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów przez Klienta , krok 2 - złożenie zamówienia przez Klienta, krok 3 - zapłata i odbiór zamówionych produktów.

9. Przy składaniu zamówienia Klient określa wybrany przez siebie sposób płatności : t.j. płatność gotówką przy odbiorze, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub przekazem pocztowym.

10. W celu ograniczenia pomyłek Klient powinien wskazać w formularzu zamówienia lub przy składaniu zamówienia telefonicznie dokładne dane dotyczące pojazdu , do którego dany produkt ma być użyty.

11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail lub telefon z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia o konkretnej treści do sklepu internetowego oraz informację o kosztach dostawy, a także terminie realizacji zamówienia.

12. Klient nie może wycofać zamówienia , które zostało już wysłane.

13.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

Realizacja zamówienia i dostawa

14.Zamówienie jest realizowane, jeśli zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub dostawców.

15.W przypadku niedostępności danego produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu ( telefonicznie lub drogą e mail ) o anulowaniu zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.

W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od zawarcia umowy zwrot uiszczonych przez siebie opłat. 16.Realizacja zamówienia, jeśli towar jest dostępny następuje w ciągu 2 -5 dni roboczych.. W przypadku ,gdy Klient wybrał jako sposób zapłaty przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się , po wpłynięciu środków pieniężnych na w/w konto. 17. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Sprzedawcy, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie CMS w Strzale przy ul. Siedlecka 177 , 08-119 Siedlce. Możliwość dostawy transportem własnym Sprzedawcy uzależniona od odległości jaką należy pokonać, natomiast koszt transportu to 2 zł/1 km. netto

18.Koszt przesyłki kurierskiej, a także pocztowej uzależniony jest od jej wagi i gabarytów.

19. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

Dokumenty sprzedaży

 

20.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT albo paragon fiskalny, które są wysyłane razem z przesyłką.

 

Odmowa przyjęcia przesyłki

21.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

      1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

      2. niekompletności przesyłki,

      3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

 

Gwarancja

 

22.Sprzedający nie jest producentem oferowanych Towarów. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej, dołączonej do przesyłki oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepie Auto-Bayer lub telefonicznie.

 

Reklamacje

23. Reklamacje, z tytułu wad fizycznych produktów należy składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie sklepu CMS w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, natomiast w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nabywają towar w celu związanym z tą działalnością- niezwłocznie .

 

 

W takim przypadku Klient powinien dostarczyć towar na adres Sprzedawcy wraz fakturą lub paragonem fiskalnym oraz opisem wady.

24.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, przy czym jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania w ciągu 14 dni uważa się ,że uznał je za uzasadnione.

25.Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

26.Towar wadliwy Sprzedawca wymieni na wolny od wad lub usunie wadę a jeśli to będzie niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów - Klient może domagać się obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość zapłaconej ceny.

Jednakże Klient nie może odstąpić od umowy ,jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

27. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną zwrot wpłaconych pieniędzy za zakupiony towar towar nastąpi przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 30 dni.

 

Zwrot towaru

29.Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. od daty odebrania przesyłki., a w przypadku odbioru osobistego od wydania towaru.

 

Oświadczenie o którym mowa wyżej winno być przesłane na adres sklepu internetowego: Centrum Mebli Sklepowych Strzała ul. Siedlecka 177, 08-119 Siedlce.

Wzór oświadczenia

 

.................................... ...................., dnia .................... r.

………………………….

………………………….

/adres klienta/

Renata Łagodzińska Centrum Mebli Sklepowych z siedzibą w Strzale

ul. Siedlecka 177

08-119-Siedlce

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia .................... nr ..................... której przedmiotem był zakup .................... .

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie towar otrzymałem w dniu wczorajszym.

Mając na uwadze powyższe w załączeniu zawracam, w stanie niezmienionym, zakupiony .................... i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

......................................../podpis klienta/

 

30. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne nieuszkodzone opakowanie.. Powinien być bez śladów montażu i czysty. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres sklepu internetowego. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

31.Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Ochrona danych osobowych

32.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, poz. 883) dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient sklepu ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikowania i usuwania.

 

Postanowienia końcowe

33. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

34.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.